Stowarzyszenie Excalibur

ul. Suwalska 5/7
65-548 Zielona Góra
tel. +48 792026005

 


W związku z realizacją projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” w ramach działania 8.3 RPO WD 2014-2020  informujemy, iż od piątku 28.10.2016 r. udostępniono do wiadomości publicznej:

Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu (tutaj).
http://forumwalbrzyskie.wixsite.com/wlasnybiznes/rekrutacja

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja do projektu rusza w dniu 16 listopada 2016 roku. Od tego dnia w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przyjmowane będą formularze rekrutacyjne. Szczegóły pod numerem telefonu 74 848 01 00.

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/RPO/8.3

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Stowarzyszenie Excalibur w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
"Na  prowadzenia szkolenia stacjonarnego dla uczestników/czek projektu z zakresu zagadnień związanych z uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w ramach bloku tematycznego „Ubezpieczenia społeczne”"

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/8.3

 

 

 

W chwili obecnej Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie na realizację kolejnych bezpłatnych szkoleń. Aby rozszerzyć swoją ofertę i zapewnić jak najwyższą jakość swoich szkoleń Stowarzyszenie otrzymało akredytację i jest w chwili obecnej licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC. W związku z tym Excalibur może przeprowadzać certyfikowane egzaminy z zakresu Kompetencji Cyfrowych. Certyfikacja ECCC  DC  (Kompetencje Cyfrowe) obejmuje 5 obszarów kompetencyjnych na 3 różnych poziomach (oznaczonych A, B i C). Struktura i zakres merytoryczny Certyfikatu ECCC DIGCOMP wynika z ramy DIGCOMP opublikowanej  przez  EU  w postaci  raportu: Ferrari  A.: DIGCOMP:  A  Framework  for Developing  and  Understanding  Digital  Competence  in  Europe. JRC  Scientific  and  Policy Reports, 2013, 50 p.
(http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359).
Więcej informcji na temat egzaminów na stornie www.eccc.com.pl.